related
 
related
 
 
related

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

 

Operacja pt. „Błękitny ser pleśniowy – smak i tradycja” mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizację producentów oraz organizację międzybranżowe” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji:
Lazur – Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych stawia sobie za cel poprzez realizację operacji promowanie sera pleśniowego Błękitnego posiadającego znak :„Jakość Tradycja” poprzez informowanie konsumentów o jego bogatych właściwościach odżywczych i smakowych na rynku polskim oraz Unii Europejskiej. Istotnym elementem projektu będzie również wskazanie jego szerokiego zastosowania kulinarnego. Nadrzędnym celem operacji jest zwiększenie konkurencyjności produktu posiadającego certyfikat „Jakość Tradycja” , poprzez jego szersze propagowanie różnorodnymi kanałami przekazu.


Planowane efekty operacji:
Wzrost rozpoznawalności promowanego produktu oraz wzmocnienie jego wizerunku przy wykorzystaniu informacji i godła systemu jakości w którym jest wytwarzany - „Jakość Tradycja”. Planowanym efektem jest równoczesny wzrost sprzedaży promowanego produktu.

Działanie 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych"
Poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi